1

2

3

4

5

1a. Kontakt
Hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
 

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla

1b. Kontakt
Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll.

Följer med hela sträckan, neutral.

Följer med villigt. Engagerar sig.

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar och gnäller

1c. Kontakt
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan, tar ev. kontakt med föraren.

Accepterar. Är neutral.
 

Accepterar. Svara med kontaktbeteende.

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.

2a. Lek 1
Leklust

Leker ej.

Leker ej, men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Leker aktivt mycket, startar mycket snabbt.

2b. Lek 1
Gripande

Griper ej.
 

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

2c. Lek 1
Dragkamp

Biter ej.

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Biter - drar emot, släpper, tar om.

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.

3a. Förföljande

Startar ej.

Startar men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. Gripande

Nonchalerar bytet/springer ej fram.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

4. Aktivitet

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar.

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

5a. Avst.lek
Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad.

Kontroll. Avbrott kan förekomma.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5b. Avst.lek
Hot/agg.

Inga skall eller morrningar.

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets 1:a del.

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets 1:a och 2:a del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets 1:a del.

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets 1:a och 2:a del.

5c. Avst.lek
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten. Ointresserad.

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet.
 

Går fram när figuranten ger sig till känna.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

5d. Avst.lek
Leklust

Visar inget intresse.

Leker ej men visar
intresse.

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Griper direkt med hela munnen. Drar emot. Släpper ej.

5e. Avst.lek
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men bryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten. Intresse även mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a. Överraskn.
Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. Överraskn.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteende.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan sluta med bett.

6c. Överraskn.
Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går ej fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

6d. Överraskn.
Kvarstående
rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vi någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet vid tillfällena.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e. Överraskn.
Kvarstående
intresse

Inget intresse för overallen.

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efterhand.

Biter i/lek mot overallen vid 2 eller flera passager.

7a. Ljudkänsl.
Rädsla

Stannar, kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. Ljudkänsl.
Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet-lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp.

7c. Ljudkänsl.
Kvarstående
rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vi någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet vid tillfällena.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. Ljudkänsl.
Kvarstående
intresse

Inget intresse för ljudkällan.

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst 2 tillfällen.

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efterhand.

Biter i/lek mot skramlet vid 2 eller flera passager.

8a. Spöken
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8b. Spöken
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.

Kontrollerar/handlar mot spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet

8c. Spöken
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

8d. Spöken
Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figuranten förklädnad.

Går fram när föraren talar med figuranten/lockar på hunden.

Går fram till spöket när föraren står bredvid.
 

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.

Går fram till spöket utan hjälp.

8e. Spöken
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök.

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan

Besvarar kontakt när figurant erbjuder.

Tar kontakt själv. Balanserad.

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
 

9a. Lek 2
Leklust

Leker ej.

Leker ej, men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Leker aktivt mycket, startar mycket snabbt.

9b. Lek 2
Gripande

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet.

10. Skott

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll sedan helt oberörd.

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet.

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgår till lek/passivitet.

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott.